Documenten
Hoklijst Zuid Oost 1
Alle aanwezige duiven, zowel vlieg-  als kweekduiven, moeten zonder
uitzondering worden vermeld. Ongeringde duiven en duiven met niet
door de N.P.O. erkende vaste voetringen, alsmede dubbel-geringde
duiven, mogen niet op het hok voorkomen.

De hoklijsten dienen in drievoud bij de vereniging ingeleverd te worden,
die ervoor zorgt dat van alle ontvangen hoklijsten, alfabetisch gerangschikt,
vóór 1 april  het bovenste exemplaar naar de afdelingssecretaris wordt  
gezonden.
Het tweede exemplaar is bestemd voor de verenigingssecretaris.
Het onderste exemplaar wordt, na controle en ondertekening door de
verenigingsfunctionarissen, overhandigd aan het basislid.
Voor nieuwe basisleden geschiedt bovenstaande direct na aanneming
als lid.
Zuidoost hoklijst
Verklaring van enting Zuid Oost
Verklaring van enting tegen paramyxovirusinfectie
bij duiven.
Verklaring van enting zuid oost
Toevoegingslijst Zuid Oost  
Alleen deze lijst invullen!!!
Niet komen met een aangestreepte Unikonlijstuitdraai.
Nummers aangeven op volgorde: jaartal en ringnummer.
(Als de toe te voegen duif een duivin is, een kruisje zetten
achter het ringnummer, in de kolom duivin, ook bij al
gekoppelde chipringen kan nog aangegeven worden dat
het een duivin is).
Toevoegingslijst zuidoost